مجموعه ورزشی هتل ارم

لیست پکیج ها

آموزش شنا و بدنسازی اصلی

3.500.000 تومان

تعداد ورود 10 جلسه

اعتبار 6 ماه

آموزش شنا و بدنسازی فرعی

1.500.000 تومان 

(با ورودی)

تعداد ورود 5 جلسه

اعتبار 6 ماه

ماساژ

3.000.000 تومان 

جلسه ای 400.000 تومان

تعداد ورود 5 جلسه

اعتبار 6 ماه

عضویت شارژی

1.500.000 تومان 

جلسه ای 300.000 تومان

تعداد ورود 5 جلسه

اعتبار 1 سال

عضویت شارژی

3.000.000 تومان 

جلسه ای 200.000 تومان

تعداد ورود 15 جلسه

اعتبار 1 سال

عضویت شارژی

6.000.000 تومان 

جلسه ای 200.000 تومان

تعداد ورود 30 جلسه

اعتبار 1 سال

حمام سنتی

800.000 تومان

تعداد خدمات 5 جلسه

اعتبار 6 ماه