مجموعه ورزشی هتل ارم

لیست پکیج ها

عضویت شارژی

20.000.000 تومان

  • بانوان 50 جلسه ( جلسه ای 400.000 تومان)
  • آقایان 40 جلسه ( جلسه ای 500.000 تومان)

اعتبار 1 سال

ماساژ

5.000.000 تومان

  • تعداد 5 جلسه (یک ساعته)

اعتبار 6 ماه

عضویت شارژی

5.600.000 تومان

  • آقایان 8 جلسه ( جلسه ای 700.000 تومان)
  • بانوان 10 جلسه ( جلسه ای 580.000 تومان)

اعتبار 1 سال

حمام سنتی

1.500.000 تومان

  • تعداد 5 جلسه 

اعتبار 6 ماه

ورودی آزاد

تک جلسه ای
آقایان جلسه ای 900.000 تومان

بانوان جلسه ای 680.000 تومان

آموزش خصوصی شنا و بدنسازی

5.000.000 تومان

فرعی
  • تعداد 10 جلسه ( جلسه ای 500.000 تومان )

اعتبار 6 ماه

آموزش خصوصی شنا و بدنسازی

7.500.000 تومان

با ورودی
  • تعداد 10 جلسه ( جلسه ای 750.000 تومان )

اعتبار 6 ماه