طلایی

درصد تخفیف این کارت ۲۰ درصد می باشد

با خرید ۳ میلیون تومان سالیانه طلایی شوید

پلاتینیوم

درصد تخفیف این کارت ۳۵ درصد می باشد

با خرید ۵ میلیون تومان سالیانه پلاتینیوم شوید